Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym należącym do Avivy, tj. Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A.,  Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach strony internetowej są:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana dalej Aviva TUŻ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 000002561, kapitał zakładowy 82.500.000 złotych, kapitał opłacony 74.287.500 złotych, NIP: 526-020-99-75

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. (zwana dalej Aviva PTE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 000005940, kapitał zakładowy 137.000.000, kapitał opłacony 137.000.000, NIP: 527-21-72-640

Aviva Towarzystwo  Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (zwana dalej Aviva TUO) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000009857, kapitał zakładowy  51.500.000 złotych, kapitał opłacony 51.500.000, NIP 526-020- 99-98

oraz

Aviva Spółka z o.o. (zwana dalej Aviva), z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043360, kapitał zakładowy 41.085.500,00 złotych, NIP 527-18-45-338, numer w rejestrze  pośredników ubezpieczeniowych 11123022/A,

Aviva, Aviva TUŻ, Aviva PTE oraz Aviva TUO zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkownika i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

Aviva, Aviva TUŻ, Aviva PTE oraz Aviva TUO będą przetwarzały dane osobowe  Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.  

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o  treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:

  1. telefoniczny, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 888 444 lub 22 557 44 44,
  2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej bok@aviva.pl.